Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Basisonderwijs

Basisonderwijs

Wat is Stichting IRIS?

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen ondersteunen, begeleiden en onderwijzen hoe zij een plek in de samenleving kunnen gaan innemen als een wijze wereldburger.

IRIS Onderwijs bestaat uit 14 christelijke basisscholen in de gemeente Kampen. Ieder kind is welkom op onze scholen. Wel gaan we ervan uit dat de christelijke grondslag van de stichting gerespecteerd wordt en kinderen met alle activiteiten meedoen.

Een nauw verbonden partij is IRIS Opvang, stichting voor christelijke kindcentra, die op het merendeel van scholen een vorm van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang aanbiedt.

Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Meer informatie over onze stichting zoals de samenstelling van de raad van toezicht, kunt u vinden op onze website.

Grondslag

De stichting heeft als basis de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken bij hun welzijn, dat van hun ouders en het welzijn van elkaar.

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar. Ons hart en onze passie liggen helemaal bij het onderwijs. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

De wijze wereldburger

 • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
 • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
 • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
 • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hierbij benoemen we duurzaam omgaan met de schepping als voorbeeld van positief bijdragen aan de omgeving.
 • Zo herkennen we vier leidende principes bij de wijze wereldburger: vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen. Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze principes van de wijze wereldburger kunnen ontwikkelen, dan zijn we ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt
Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Gelukkig is er op elke school een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van schoolvereniging IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 - 4255542 / 06 – 24321661

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering

Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding

Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Wat houdt Passend onderwijs in?

U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.

Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. IRIS participeert in de landelijk vastgestelde regio 23.05 www.2305po.nl en valt onder de deelregio Kampen.

Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Ouders en passend onderwijs

Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht

De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat doen wij met betrekking tot klachten?

De Klachtenregeling

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Waar staat Groenling voor?

1e mission statement: In een goede sfeer, leer je zoveel meer!

Het team van CNS de Groenling is ervan overtuigd dat een positief, sociaal veilig klimaat maakt dat leerlingen meer leren. In zo'n klimaat is er orde in de klas, zijn er duidelijke regels en kunnen leerlingen sneller, langer en beter aan hun taken werken.
Een positief, sociaal veilig klimaat maakt ook dat de relatie tussen leerkracht en leerling positief is, waardoor de leerlingen gemotiveerder zijn om hun taken te doen. Ondanks de grootte van de school blijven elkaar zien!

Vandaar dat ons motto is: "In een goede sfeer, leer je zoveel meer".

2e mission statement: Het begint bij de instructie, maar het draait om de interactie!

Dit didactisch uitgangspunt is het startpunt wanneer het gaat om de keus van werkvormen, methodes, het geven van instructie. We verwachten dat kinderen, wanneer ze geleerd hebben hoe dat moet, taken kunnen uitvoeren passend bij hun leeftijd. We verwachten hierbij een taakgerichte werkwijze die afwisselend zelfstandig en samenwerkend is. Zodoende is er sprake van stimulerende interactie.
De ene leerling heeft hier meer of andere begeleiding voor nodig dan de ander. Voor sommige leerlingen blijft instructie/begeleiding nodig, dat is geen probleem.
Het onderwijs in de onderbouw heeft een meer informeel karakter. Er wordt ingezet op een rijke leeromgeving waar kinderen spelend met en van elkaar leren en waarbij de leerkracht voortdurend met instructie en begeleiding bezig.

Wat bedoelen jullie met: "je mag jezelf zijn?"

“Op De Groenling is er veel aandacht voor een positief pedagogisch klimaat. Ons motto is niet voor niets ‘In een goede sfeer leer je zoveel meer’,” zo legt leerkracht Geerlinge uit. “Een goede sfeer is er niet zomaar, die maak je met elkaar door structuur, duidelijke regels en een positieve benadering te hanteren. In de weken tot de herfstvakantie besteden we veel aandacht aan groepsvorming. Zo leg je de basis voor een mooi schooljaar.”

Het hele jaar doen we groepsbindende activiteiten. We maken bewust tijd om met de kinderen na te denken en te oefenen in samen werken en samen spelen. Leerlingen leren complimenten geven en ontvangen. Ook wordt er geoefend wat je doet als je iets niet leuk vindt. En wat voor tips kun je elkaar geven? Kinderen voelen zich hierdoor lekker. Je mag jezelf zijn.

Hoe geven jullie onderwijs?

Bij ons op school begint alles met instructie. Je kunt niet van een kind verwachten dat het zomaar snapt wat het moet doen. We leren dingen aan en zoeken dan naar het moment van loslaten. Dat punt ligt bij ieder kind anders. We kijken goed naar wat een kind nodig heeft.

De ontwikkelbehoefte van de leerlingen staat bij ons centraal. De één heeft weinig instructie nodig, de ander wat meer. De kinderen hebben ons nodig, dat doen we graag. We kijken hoe we de leerling het beste kunnen helpen. De ene keer is dat extra oefenen met behulp van de tablets of extra instructie, de andere keer is dat door eens wat extra belangstelling te tonen en te vragen naar dingen buiten school om.

We zijn allemaal geschoold in het voeren van kind gesprekken. Zo stel je de juiste vragen om een kind verder te helpen. Daar zijn we voor. Ieder kind is anders en mag dat zijn. We willen graag dat elk kind zich gekend en gezien voelt. We willen dat alle leerlingen met plezier naar school gaan.

Wat is jullie identiteit?

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Voor ons betekent dat, dat het Woord van God uitgangspunt is van ons denken en doen. In de Bijbelverhalen, liederen, gebeden en vieringen willen we iets ervaren van de verbondenheid met de schepper en de ander.

De onderlinge verbondenheid geeft ons tegelijkertijd een stuk verantwoordelijkheid naar elkaar en de aarde waarop we wonen. Daarom gaat onze christelijke identiteit verder dan de bijbellessen. Wij willen ons in onze omgang met elkaar, de keuze en de behandeling van de leerstof laten inspireren door de Bijbelse boodschap. We proberen geloven en opvoeden te verbinden in de totale onderwijsleersituatie.

Wij willen onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert. Vanuit ons christen zijn willen we ook vorm en inhoud gaan geven aan burgerschap en integratie.

Wat is jullie kracht?

Onze kracht is dat er in deze grote school binnen rustig gewerkt wordt. Het is een fijne school met een goede sfeer. We zijn open, vrolijk en positief naar kinderen. Kinderen zien dat we het als collega’s goed hebben met elkaar. Zo zijn we een voorbeeld van hoe je prettig kunt samenwerken.

De Groenling biedt ook plaats aan kinderen met een beperking. Denk hierbij aan een gehoorbeperking of een visuele handicap. Doordat er een positief klimaat is, bespreken we de verschillen. Kinderen denken mee in oplossingen. Als de leerkracht even geen tijd heeft, biedt een leerling hulp aan. Dat is heerlijk om te zien.

Hoe worden de ouders betrokken bij de school?

Het contact met ouders vinden we op De Groenling heel belangrijk,” zo legt Janet, intern begeleider onderbouw, uit. “Dat begint al bij de intake met nieuwe ouders. We speken over de visie en werkwijze. Ouders krijgen de gelegenheid om te kijken en te ervaren hoe de sfeer in de school is. Ze kunnen aangeven wat het kind nodig heeft bij ons op school.

We willen dat ieder kind tot zijn recht komt. En kijken daarom naar hun talenten en mogelijkheden. Op deze positieve manier kijken mijn collega’s en ik naar de leerlingen. We werken graag samen, ook met de kinderen. Daar leren we iedere dag van. Het is werk, maar ook onze passie. Daarbij vinden we plezier en humor belangrijk, ook tijdens het werken in de klas.

Betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind, dat maakt dat elke ouder graag met de leerkracht in gesprek wil. Aan het begin van ieder schooljaar is er een startgesprek, samen met ouders en kind, om kennis te maken met de nieuwe leerkracht. De leerling kan aangeven wat het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ook de ouder kan tips geven en vragen stellen. Zo willen we vanuit wederzijds vertrouwen samenwerken met kinderen en de ouders.

Hoe gaat de school om met bijzondere omstandigheden?

Als er bijzonderheden zijn neemt de leerkracht contact op met ouders. Andersom mag dat natuurlijk ook, graag zelfs. Als er iets is gebeurd thuis, kun je de leerkracht aanschieten of een mailtje sturen. Zo kan een overleden huisdier een enorme impact hebben op een kind. Als leerkracht kun je daarmee rekening houden. Gedurende het schooljaar zijn er ook 10–minuten gesprekken, ouders kunnen zich hiervoor inschrijven

Wat is de inloopavond?

Het schooljaar sluiten we af met een inloopavond. Leerlingen mogen samen met hun ouders het rapport ophalen. Het is een mooi informeel moment voor ouders om afscheid te nemen van de huidige leerkracht. Deze avond wordt altijd erg goed bezocht en zeer gewaardeerd.

Is er een bibliotheek aanwezig?

We zijn heel blij met de bibliotheek op school. Onze contactpersoon regelt themaboeken voor klassen. Ze zorgt voor diversiteit en afwisseling in boeken in onze schoolbieb. Zo hebben al onze leerlingen leesboeken en informatieboeken altijd dichtbij.

Zijn er extra activiteiten tijdens de gymlessen?

In groep 3 en 4 hebben de kinderen een aantal judolessen. In deze lessen van Judo@school draait het om thema’s als: vertrouwen, respect, beheersing, samenwerken en discipline. Een waardevolle aanvulling op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens Swim@school in groep 5 en 6 trainen kinderen hun zwemvaardigheden door bijvoorbeeld reddend zwemmen en waterspelen.

Zijn er culturele uitjes?

Quintus verzorgt diverse culturele workshops voor iedere groep. Regelmatig hebben we excursies naar de Stadsgehoorzaal in Kampen. Een echte voorstelling bezoeken vinden de kinderen altijd erg leuk.


Is er een opvoedingsdeskundige?

De schoolmaatschappelijk werker van Centrum Jeugd en Gezin Kampen is om de twee weken op school. Ouders kunnen een afspraak maken met haar over opvoedingsvragen of voor andere ondersteuning in het gezin. Wij horen van ouders dat ze het prettig vinden dat dit op school kan.

Is er opvang aanwezig?

Kinderopvang Ienieminie, onze buren, biedt voor-, tussen- en naschoolse opvang aan. We hebben heel goed contact met elkaar zodat we kunnen zorgen voor een warme overdracht van kinderopvang naar basisschool. Als het kan, wordt er samengewerkt en samen gespeeld met de kleuters.

Delen jullie fruit uit op school?

Op De Groenling krijgen we van de drie plaatselijke groenteboeren iedere week een dag fruit. Dit prachtige initiatief om gezond te eten, is er nu al een paar jaar. De andere dagen vragen we de ouders om gezonde tussendoortjes mee te geven.

Is er een fysiotherapeut?

De fysiotherapeut is iedere week een dag op school. Ideaal voor de kinderen omdat een bezoekje anders veel tijd kost. We kunnen, als leerkrachten, ook bij haar terecht voor advies. Zo let de fysiotherapeut op de pengreep en het bewegen van de kinderen. Uiteraard gebeurt alles in overleg met ouders.

Wat is Paxze?

In groep 6 is er een groepstraining van Paxze, gegeven door Sandra de Ruiter en Myrna Hoekman. Zij gaan in deze training op een sportieve en actieve manier op zoek naar de sterke kanten van een kind. Ze leren de kinderen voor onszelf op te komen, stevig te staan, grenzen herkennen en bewaken. Kinderen ervaren dat ze meetellen. Ze ervaren dat ze sterk zijn! Van bewegen krijg je meer energie en daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat je lichaam en je geest met elkaar in verbinding staan en elkaar versterken. Door actieve oefeningen te doen ervaren kinderen grenzen en kracht. Deze ervaringsmomenten bieden de gelegenheid om bewegen te koppelen aan mentale inzichten. Hierdoor wordt de training dynamisch en leuk. Voor meer info: www.paxze.nl

Is er een Johan Cruyff Court?

Het Cruyff Court ligt op steenworp van onze school. Groep 8 voetbalt daar altijd in de pauze. Vanuit Welzijn van de gemeente Kampen wordt er voor scholen binnen de gemeente het Cruyff Court toernooi georganiseerd. Na schooltijd wordt er op het court veel gespeeld door onze leerlingen samen met kinderen uit de wijk.

Is er een voetbaltoernooi?

Er is jaarlijks een schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 8. Wij stimuleren in de klas om daaraan mee te doen. Er is een competitie voor jongens- en meidenteams. Als je niet kunt of wilt meedoen, kun je je klassenteam gaan aanmoedigen.

Wat is De Overbrugging?

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:

 • Leren en oriënteren
  Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholel wordt uitgerold.
 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.

De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

Wat zijn jullie onderwijsdoelen?

In een goede sfeer leer je zoveel meer. Het begint bij instructie en draait om interactie.

Kind Centraal

De Groenling streeft ernaar dat leerlingen later met plezier aan hun schooltijd terugdenken. Het kind staat bij ons centraal. Op onze school voel je je welkom en creëer je zelfvertrouwen voor het voortgezet onderwijs en de omgang met anderen.

Herkenbaar beleid

De Groenling wil graag een school zijn die in overleg met de ouders een duidelijk herkenbaar beleid voert. Een school die keuzes maakt op religieus, pedagogisch en onderwijskundig terrein. Keuzes in het personeelsbeleid en de schoolorganisatie.

Behoefte

De Groenling wil elk kind geven wat het nodig heeft:

 • Wie moeite heeft met de leerstof krijgt hulp.
 • Begaafde kinderen Ieren hun talenten te ontplooien.
 • Kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, helpen we hun concentratie verbeteren.
 • Faalangstige kinderen geven we meer zelfvertrouwen.
 • Kinderen met diverse onderwijsbehoeften begeleiden we zo optimaal mogelijk.

Goede werksfeer

De Groenling wil graag ook een school zijn waar de kinderen zeggen: ‘Hè, is het nu alweer tijd?’ Een school waar leerkrachten graag willen werken en waar ouders hun kind graag naartoe laten gaan.

Hoe wordt de verplichte onderwijstijd benut?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Alle kinderen moeten, gerekend over de hele basisschoolperiode, een minimumaantal uren naar school. Scholen mogen zelf een urenverdeling maken, op voorwaarde dat kinderen van de groepen 1 tot en met 8 minimaal 7.520 uur les volgen. De Groenling heeft een continurooster (5 gelijke dagenmodel). De schooltijden zijn te vinden op onze website.

Hoe is het veiligheidsbeleid geregeld?

Voor een goede sfeer en veiligheid zijn schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Deze regels komen regelmatig tijdens ons teamoverleg aan de orde. We doen ons uiterste best om de regels in alle klassen consequent te volgen, vanzelfsprekend aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

De vier basisregels voor onze school

 • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 • We zullen goed voor alle spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.
 • We willen allemaal rustig kunnen werken, daarom blijft het (werk)lawaai binnen de perken.
 • De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.

Aanvullende afspraken

 • Steppen, fietsen of skateboarden op het schoolplein is gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Daarom lopen we op het schoolplein met de fiets aan de hand. We zetten de fietsen tussen de poortjes bij de eigen groep. Als daar geen plaats meer is, worden de fietsen zo netjes mogelijk naast elkaar geparkeerd.
 • Iedere leerling is verplicht om in de klas, in de gangen, op het plein en in de nabijheid van de school de aanwijzingen van de leerkrachten, ondersteunend personeel en vrijwilligers op te volgen. Dit bevordert de veiligheid rond de school.
 • Mobiele telefoons vinden we op de basisschool niet echt nodig, maar zijn in deze tijd niet meer weg te denken. In groep 7 en 8 maken we over het gebruik van de mobiele telefoons afspraken in de klas.
Wat is de onderwijskwaliteit binnen de scholen van IRIS?

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Om de bedoeling verder uit te werken, spelen de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming een belangrijke rol. IRIS ziet deze drie functies van onderwijs als doeldomeinen voor de kwaliteit van het onderwijs die een referentiekader en een taal bieden om nauwkeuriger over de bedoeling en de doelen van onderwijs te kunnen spreken. We verstaan het volgende onder de drie doeldomeinen.

Kwalificatie

Hiermee wordt het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld waarmee kinderen worden toegerust voor de volgende stappen in hun (school)leven. Belangrijke bestanddelen zijn een generieke cognitieve component (zoals vaardigheden met rekenen, wiskunde en taalbeheersing als primaire elementen), vakspecifieke kennis en vaardigheden (rondom bijvoorbeeld de zaakvakken en programmeren) en het aanleren van een juiste leerhouding en leerstrategieën.

Socialisatie

Bij dit doeldomein gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er betekenisvol in kunnen participeren. In de scholen van IRIS is de Bijbel de voedingsbron voor het socialisatieproces.

Persoonsvorming

Dit doeldomein heeft betrekking op de autonomie van leerlingen, waarbij ze leren om meer onafhankelijk in hun denken en doen te worden, los van bestaande tradities en praktijken om zich daardoor te ontwikkelen als autonoom persoon die zich op verantwoordelijke wijze verhoudt tot de maatschappij en de schepping.


Deze drie doeldomeinen zijn in de praktijk altijd met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Goed onderwijs draagt altijd tegelijkertijd bij aan alle drie doeldomeinen.

Wanneer kinderen een basisschool van IRIS verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties.

Zij starten op het voor hen geschikte niveau in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen zij de basisprincipes van een wijze wereldburger; vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen.

Wat zijn jullie onderwijsresultaten?

De Groenling maakt, net als alle andere IRIS-scholen gebruik van de eindtoets Route 8. De uitkomst van deze toets wordt landelijk vergeleken.

Schooljaar beoordeling
2018-2019 Boven landelijk gemiddelde
2019-2020 Geen eindtoets afgenomen i.v.m. corona
2020-2021 Onder landelijk gemiddelde
2021-2022 Op het landelijk gemiddelde

Klik hier voor meer informatie

Hoe is ondersteuning aan leerlngen met specifieke onderwijsbehoefte?

Voor de signalering van de onderwijsbehoefte speelt een aantal mensen een rol:

De groepsleerkracht

Deze signaleert problemen bij leerlingen naar aanleiding van toetsen en observaties. De leerkracht meldt de gesignaleerde leerlingen bij de intern begeleider (ib’er) in de groepsbespreking. De groepsleerkracht onderhoudt de contacten met ouders. Ook maakt de leerkracht, eventueel ondersteund door de ib’er, een groepsplan voor de hele groep.

Intern begeleider

De taak van de intern begeleider is het bewaken van de ondersteuning in de groepen l. De ib’er is verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de leerlingenondersteuning. De ib’er heeft groeps-, toets- en individuele leerlingbesprekingen met de leerkrachten. De ib’er kan ook extra onderzoek laten doen naar de oorzaak van een probleem.

Directie

Directie en ib’ers hebben zeer regelmatig intern zorgteamoverleg. De directie draagt de eindverantwoording voor de zorg op school.

Individuele leerlingbespreking

De leerkracht en de intern begeleider bespreken de leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van gedrag, een leervak of hoogbegaafdheid.

Groeps-/toetsbespreking

Vier keer per jaar vinden groepsbesprekingen plaats, waarin we de onderwijsbehoeften in de groep bekijken, zowel op sociaal-emotioneel als op leergebied. We werken met de 5 ondersteuningsniveaus. De toetsresultaten van de leerlingen worden per groep geanalyseerd door leerkracht, directie en intern begeleider. Naar aanleiding van deze analyse worden de nieuwe groepsplannen opgesteld.

Groepsplan

Elke leerkracht maakt groepsplannen voor de verschillende vakgebieden. In dit plan worden alle leerlingen genoemd, geclusterd op grond van toetsen en observaties. Op deze manier werken we aan de doelen per vak, passend bij de onderwijsbehoeften van het kind. Deze plannen worden cyclisch geëvalueerd en bijgesteld.

Groepsoverdracht

Aan het eind van het schooljaar worden de leerlingen ‘overgedragen’ aan de volgende leerkracht. Alle bijzonderheden van de leerlingen, zoals onderwijsbehoeftes, gezinssamenstelling, aandachtspunten met betrekking tot gedrag of gezondheid, extra hulp en belangrijke afspraken, staan vermeld in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Externe ondersteuning

Voor speciale expertise voor een leerling zoeken we in overleg met de ouders contact met een externe specialist. Deze adviseert de ib’er en de groepsleerkracht. Er kan vervolgens worden besloten tot het opstellen van een nieuw handelingsplan of dat er moet worden overgegaan tot een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u indien mogelijk de besprekingen bij.

Interne deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Wij hebben specifieke interne deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid, dyslexie, rekenen en gedrag.

Externe deskundigheid

Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van Kentalis, de Twijn of het Prisma. De externe orthopedagoog van het Prisma (S(B)O) vervult een belangrijke rol in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) en doet indien nodig extra onderzoek. De school maakt gebruik van de expertise van het schoolmaatschappelijkwerk (CJG) en GGD (indien nodig) bij het MDO.

Aangepaste lesstof - leerlijn

Als een kind bij een vak een (te) grote achterstand heeft ten opzichte van de groep kunnen we, na overleg met de ouders, besluiten tot het volgen van een eigen leerlijn. Het kind krijgt dan aangepaste leerstof en zal in veel gevallen niet het niveau van eind groep 8 halen. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Voor bovenstaande geldt: het is logisch dat we streven naar overeenstemming met ouders, maar goed is om erop te wijzen dat uiteindelijk de school beslist.

Doubleren

In de groepen 1, 2, 3 of 4 kunnen we besluiten het kind een schooljaar over te laten doen. Hiervoor volgen we een procedure. Zittenblijven heeft alleen zin als het kind onvoldoende aansluiting heeft bij het niveau van de volgende groep of sociaal-emotioneel nog niet toe is aan de volgende groep en wij ervan overtuigd zijn dat dit over een jaar wel het geval is. Als het kind een groep overdoet, wil dat niet zeggen dat het àlles moet overdoen; we gaan verder op het niveau waar het kind is gebleven. In incidentele gevallen is het mogelijk dat een leerling voor een bepaald vak niet meer het lesprogramma van de groep volgt maar een eigen leerlijn volgt. Hier geldt ook: altijd in overleg met de ouders waarbij de uiteindelijke beslissing bij school ligt.

Als we overwegen om het kind het schooljaar over te laten doen of te laten versnellen, overleggen we hierover tijdig met u als ouders/verzorgers. Uiteindelijk beslist de school, natuurlijk streven we naar consensus.

In de groepen 1 en 2 spreken we van een verlengd kleuterjaar in plaats van doubleren.

PASSEND ONDERWIJS

Als ouder kunt u uw kind aanmelden op een van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/ het bestuur waarbij de school aangesloten is om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren. Kijk voor meer informatie op onderstaande website.

www.passendonderwijs.nl

EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL OF OP EEN ANDERE SCHOOL

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt:

Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig is. De leerkracht en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband. Kijk voor meer informatie op de website.

www.swvkampen.nl

ONAFHANKELIJK EXTERN ONDERZOEK VOOR UW KIND

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties. Vanzelfsprekend staat het u als ouders vrij om ook pedagogische/didactische informatie middels onderzoek bij externe instanties te verkrijgen.

De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

EXTERN ONDERZOEK

Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit ook niet baten, kan eventueel besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

De externe begeleidingsdienst kan dus worden ingeschakeld bij individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, die leerproblemen hebben. Eén van de psychologen of orthopedagogen van de betreffende dienst overlegt met de leerkracht en de intern begeleider. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de problematiek en adviseert over de aanpak van de moeilijkheden. Er kan worden besloten tot het opstellen van een nieuw handelingsplan of dat er moet worden overgegaan tot een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u de besprekingen bij.

ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past.

Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Hoe is de ouderbijdrage en de opvang geregeld?

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk. Als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald worden kinderen niet uitgesloten van deelname aan genoemde bijzondere activiteiten/ traktaties. Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

De vrijwillige ouderbijdrage, vrijwillige bijdrage continurooster (€ 15,-), schoolreis en schoolkampgelden worden geïnd via het betalingssysteem WIS collect.

Hoe is de tussenschoolse voorziening geregeld?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Jaarlijks wordt er voor iedere school een modelregeling overblijven opgemaakt, die door de ouders van de medezeggenschapsraad wordt goedgekeurd. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden.
Voor het overblijven op school wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 15,- per leerling

Hoe is de buitenschoolse voorziening geregeld?

In ons schoolgebouw zit kinderopvang Ienieminie.
Zij bieden buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

In IJsselmuiden zijn ook andere buitenschoolse organisaties actief, zoals Partou, Prokino, bij Miek en diverse gastouders.

Lees meer over Ienieminie

Hoe dien ik een klacht in of maak ik een veiligheidsmelding?

De klachtenregeling

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.

Lees klachtenregeling

Geschillencomissie

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op de website van de Geschillencomissie bijzonder onderwijs kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

www.gcbo.nl

GEDRAGSCODE

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten.

Download de gedragscode
Hoe gaat de school om met uitval van een docent?

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.

Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:

 1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;
 2. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen;
 3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;
 4. lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;
 5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.

  Dit houdt in:
  a. kinderen intern opvangen;
  b. naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor)

Ad a: ‘intern opvangen’:

 • het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;
 • als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd;
 • intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis of krijgt u een bericht via de ouderapp waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;
 • als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw.

  Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema.

Ad b: ‘naar huis sturen’:

 • als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten;
 • één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);
 • zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van bestuur en Inspectie ingelicht;
 • als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is.
Worden studenten opgeleid in school?

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim en een aantal MBO’s gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering (van leraren en onderwijsassistenten in opleiding). Centraal hierbij staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het programma op de PABO en de MBO’s. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van werkelijke problemen uit de schoolpraktijk.

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft twee coördinatoren ‘opleiden in de school’ in dienst. Zij coördineren de samenwerking en onderhouden de contacten met de PABO’s en de MBO’s.

Geen antwoord
gekregen op je
vraag?